ฟรี

GBAC 101 (GB01,02,03)

GB-01 ทำความเข้าใจโดยละเอียดของ GBAC Accreditation

รายละเอียด

ฟรี

GBAC 101 (GB-04)

การทำ Readiness Checklist โดยวิธีสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติ(ลูกค้า) ทำให้ทราบว่า สถานะ ณ ปัจจุบัน มีความพร้อมอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะมุ่งเน้นในส่วนต่างๆที่ยังขาดอยู่ และทำให้การดำเนินการโดยรวมจะเร็วขึ้นอีกมาก

รายละเอียด

3,000

GBAC 101 (GB-05)

การทำ Project Kickoff Workshop ถือว่าเป็นการเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ อย่างแท้จริง

รายละเอียด

12,000

CMI Certified Custodial Technician

หลักสูตร CMI ภาคกาษาไทย ทำให้เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการ สามารถทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานในระดับสากลได้โดยง่าย อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเข้าสอบ CMI Basic และ Advance

ดูรายละเอียด

หลักสูตรเฉพาะ

เซิร์ฟมาร์ท 102

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ มาโปรเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพกัน

เฉพาะโปรของเซิรฟมาร์ท

หลักสูตรเฉพาะ

เซิร์ฟมาร์ท 101

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับโปรของเซิร์ฟมาร์ท มาเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

เฉพาะโปรของเซิรฟมาร์ท

800

การใช้สารเคมี-น้ำยาทำความสะอาดให้ปลอดภัย และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

หลักสูตรองค์กร

CRM- Basic หลักสูตรขั้นต้น

ลงทะเบียนในระบบองค์กรเท่านั้น

รายละเอียด

หลักสูตรองค์กร

CRM- Intermediate หลักสูตรขั้นกลาง

ลงทะเบียนในระบบองค์กรเท่านั้น

รายละเอียด

« » หน้า 1 / 4