การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
1200
เริ่มเรียน

โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร�
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน�

จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ต่างๆอาจส่งผลกระทบในทางลบในการดำเนินงานในขณะที่
ประเทศต้องเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงเป็นเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญเพื่อให้กระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุผลลัพธ์สูงสุดขององค์กร ดังนั้นผู้
บริหารผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กรต้อง
สามารถนำความเสี่ยงมากำหนดกลยุทธ์องค์กรได้อย่างถูกต้อง สามารถ
กำหนดระดับความเสี่ยงมราเหมาะสมองค์กรยอมรับได้ สามารถบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถกำกับดูแลตรวจ
สอบความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะทำให้เกิดผลลัพธ์การดำเนิน
งานที่ดีในภาพรวมขององค์กร�

วัตถุประสงค์ของโครงการ�

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะรวมถึงกระบวนการบริหาร
  จัดการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างเป็นระบบและ
  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้าน
  ต่างๆได้ทุกๆกิจกรรมที่ปฏิบัติ�
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทั่วทั้ง
  องค์กร(ERM)ทั้งระดับหน่วยงานและระดับองค์กร�
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณการระหว่างการบริหารความเสี่ยงและ
  การควบคุมภายในและสามารถจัดหาแผนบริหารความเสี่ยงและแผน
  ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ�
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม�
 4. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายหัสหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้
  ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
  ภายใน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกคน�
 5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ด้านการ
  ควบคุมภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นผู้ตรวจสอบฯ�  เนื้อหาวิชา�
 6. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ระบบราชการ�
 7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายใน การจัดทำ
  รายงานการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามแนวทางของคณะ
  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปย. และ ปอ.) �
 8. ความหมายของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานCOSO ERM�
 9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง กระบวนการ
  บริหารความเสี่ยงและการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
  การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ�
 10. การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณการกับการควบคุมภายในและประเด็น
  ยุทธศาสตร์�
 11. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรมและระดับองค์กร�
 12. การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์(ประเมินความเสี่ยงตาม
  โครงการ) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ�

  เทคนิคที่ใช้ในการอบรม�
  การบรรยาย การถาม-ตอบปัญหาต่างๆ�
  การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย และ Work shop�

  ระยะเวลาในการฝึกอบรม�
  3 วัน�

  ค่าลงทะเบียน�
  �4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)�

  ทีมวิทยากร�
  อาจารย์กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข�


  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ�
 13. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
  การปฏิบัติงานและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
  ประสิทธิภาพอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ�
 14. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
  ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง�
 15. เพื่อป้องกันและลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยง
  ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องที่อาจเกิดความเสียหายแก่
  ทางราชการจากการปฏิบัติหน้าที่�

  หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ
  สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ได้ตาม
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และ
  ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549�  ตารางโครงการอบรมหลักสูตร�
  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน�

  กำหนดการฝึกอบรม�
  รุ่นที่ 1�วันที่ 16-18 มกราคม 2557�ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง ถนน
  งามวงศ์วาน19 จ.นนทบุรี�
  รุ่นที่ 2�วันที่ 7-9 มีนาคม 2557�ณ โรงแรมออซีซัน พัทยากลาง
  จ.ชลบุรี�
  รุ่นที่ 3�วันที่ 3-4 เมษายน 2557�ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนพลา
  ซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์�
  รุ่นที่ 4�วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557�ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง�
  รุ่นที่ 5�วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557�ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
  รังสิต กรุงเทพมหานคร�
  รุ่นที่ 6 �วันที่ 11-12 กันยายน 2557�ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์
  แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์�

  วันที่ 1
  08.00 –
  09.00 น.
  ลงทะเบียน
  09.00 –
  10.30 น.
  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และยุทธศาสตร์การ
  พัฒนาระบบราชการ ความเชื่อมโยงแนวทางการ
  บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในตามคำรับรอง
  การปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดหน่วยงาน
  10.30 –
  10.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  10.45 –
  12.00 น.
  บรรยายต่อ
  12.00 –
  13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 –
  14.45 น.
  การประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดวางระบบ
  การควบคุมภายในตามแบบ ปย.และ ปอ.
  14.45 –
  15.00 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  15.00 –
  16.30 น.
  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงาน
  ผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามตัวชี้วัด
  หน่วยงาน
  วันที่ 2
  09.00 –
  10.30 น.
  ความหมายของ�
  การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานCOSO
  10.30 –
  10.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  10.45 –
  12.00 น.
  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
  12.00 –
  13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 –
  14.45 น.
  การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณการกับการควบคุม
  ภายใน
  14.45 –
  15.00 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  15.00 –
  16.30 น.
  บรรยายต่อ
  วันที่ 3
  09.00 –
  10.30 น.
  การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามคำรับรอง
  การปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยงตามหลัก
  ธรรมภิบาล
  10.30 –
  10.45 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  10.45 –
  12.00 น.
  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
  12.00 –
  13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 –
  14.45 น.
  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรมและ
  ระดับองค์กร
  14.45 –
  15.00 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  15.00 –
  16.30 น.
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ
  บริหารความเสี่ยง