หลักสูตรการสรรหาว่าจ้าง Recruitment (5-times coaching)

หลักสูตรการสรรหาว่าจ้าง Recruitment (5-times coaching)

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
18,600
เริ่มเรียน

สู่ความเป็นมืออาชีพ นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ยุคใหม่

(Recruitment and Selection Techniques as Professional)

การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ และจำนวนอัตราที่เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นการมีนักสรรหา (Recruiter) ที่มีความสามารถ ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณลักษณะ และความสามารถตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน รวมไปถึงการมีกลยุทธ์ และเทคนิคการสรรหา-คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ได้

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องสร้างและพัฒนา นักสรรหา (Recruiter) ให้มีความสามารถและศักยภาพในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เพื่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสรรหาและคัดเลือก รวมไปถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดให้มีผู้สมัคร และรักษาบุคลากรที่คัดเลือกเข้ามา ให้อยู่ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและแนวคิด การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้แนวทางการคัดเลือกช่องทาง-แหล่งสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  • เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ และการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
หลักสูตรต่อเนื่อง 15 ชั่วโมง (ประมาณ 1.5 เดือน)
รูปแบบการอบรม :   One on One Coaching แบบ Online (Zoom) (อบรม 5 ครั้ง @ 3 ชั่วโมง, สัปดาห์ละ 1 ครั้ง : รวม 5 สัปดาห์)
หัวข้ออบรม : แนวคิด-กระบวนการสรรหาและคัดเลือก สำหรับนักสรรหามืออาชีพยุคใหม่การวางแผนอัตรากำลัง และการวางแผนการสรรหา บุคลากรในแต่ละระดับ (Operator/ Staff/ Supervisor/ Management)กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรยุคใหม่เทคนิคการเลือกเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเทคนิคการใช้เครื่องมือื่น ๆ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมบทบาทหน้าที่ของนักสรรหามืออาชีพยุคใหม่ (3R: Recruit-Retain-Retire)การจัดเก็บข้อมูล และการทำรายงาน เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานการพัฒนาแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ในงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
วิธีการอบรม
30% บรรยาย
30% กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
40% Assignment & Discussion                     

สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรม เข้าใจ กระบวนการและแนวคิด การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทำให้เกิดพื้นฐานความรู้ในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพมากขึ้น
  • ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณา ค้นหาช่องทางการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  • ผู้เข้าอบรมรู้หลักการ และมีทักษะการสัมภาษณ์ และการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น