หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าฝากขาย

หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าฝากขาย

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
฿2500
เริ่มเรียน
หรือ

CONSIGNMENT INVENTORY MANAGEMENT

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรองสินค้าไว้สำหรับช่วยเหลือชีวิตและให้บริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอและทันท่วงที ในขณะที่มุมมองด้านการเงินและเศรษฐกิจบีบคั้นให้ทุกฝ่ายลดต้นทุนให้มากที่สุด การบริหารจัดการสินค้าฝากขายที่ถูกต้องจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังและสินค้า Consignment
 • การวางแผนบริหารสินค้าคงคลังประเภท Consignment ร่วมกับ Inventory อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความตระหนักถึงผลกระทบของการจัดการสินค้าแบบ Consignment สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นแต่ละส่วนงาน
 • ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ และสนับสนุนบริการ
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. พื้นฐานการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมสุขภาพ
 2. การบริหารสินค้า Consignment
 3. การจัดวางระบบสินค้า Consignment ในโรงพยาบาล
 4. กฎหมายและเทคนิคสำคัญในการบริหารสินค้า Consignment
 5. ระบบบัญชีสินค้า Consignment และความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า Consignment และงบการเงิน
 6. การจัดทำ Consignment Agreement
 7. ปัญหา  จุดอ่อน และแนวทางแก้ไขของ Consignment Inventory
 8. ตัวอย่างการนำไปใช้จริงและกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Consignment Inventory

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล บริหารคลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังการสัมนา ด้วยไมตรีจิตฉันท์มิตรในวงการวิชาชีพ