โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
฿2000
เริ่มเรียน
หรือ

เนื่องด้วยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมวิชาชีพ ได้จัดให้มีการ อบรมในหัวข้อ”โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจและนา แนวทางในการจัดการให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะช่วย ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานในหน่วยงานของท่าน ในหลักสูตรนี้จะเน้นถึง กลไกของการควบคุมการใช้เงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตนํารมณ์ขององค์กรที่จะตอบรับ นโยบายภาครัฐที่เน้นด้านความโปร่งใสในการบริหารในทุกหน่วยงาน