Business Proces Management

Business Proces Management

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
8000
เริ่มเรียน

ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(กระแสงาน)

Business Process Management (Workflow)