การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP

การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
2800
เริ่มเรียน

HEALTHCARE INVENTORY MANAGEMENT AND GOOD STORAGE PRACTICE GUIDELINES

การบริหารคลังสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะ สินค้ามีความต้องการใช้อย่างฉับพลันทันทีและมีมูลค่าสูง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องทั้งในภาพรวมและภาพย่อยของการบริหารคลัง จะส่งผลดีต่อต้นทุนกิจการและการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานในแวดวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์สำคัญและการเคลื่อนที่ของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน
 • มาตรฐานการจัดเก็บที่ดี Good Storage Practice Guidelines (WHO)
 • การคำนวณจุดสั่งซื้อ การบริหาร Sub-stock  การบริหารพื้นที่จัดเก็บ Demand Management และ Forecasting Technique

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลคลังสินค้า
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานดูแลงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. พื้นฐานห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของวงการสุขภาพ
 2. พื้นฐานการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมสุขภาพ
 3. การบริหารพื้นที่ใช้สอย
 4. การคำนวณจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม
 5. อุปกรณ์ที่จำเป็นและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในงานคลังสินค้า
 6. Demand Management
 7. Good Storage Practice Guidelines (WHO)
 8. ตัวอย่างการนำไปใช้จริงและกรณีศึกษาการแก้ไขสารพัดปัญหาคลังสินค้าสุขภาพ

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล บริหารคลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังการสัมนา ด้วยไมตรีจิตฉันท์มิตรในวงการวิชาชีพ