หลักสูตรการสรรหาว่าจ้าง Recruitment (one-time coaching)

หลักสูตรการสรรหาว่าจ้าง Recruitment (one-time coaching)

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
4,600
เริ่มเรียน

สู่ความเป็นมืออาชีพ นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ยุคใหม่

(Recruitment and Selection Techniques as Professional)

การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ และจำนวนอัตราที่เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นการมีนักสรรหา (Recruiter) ที่มีความสามารถ ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณลักษณะ และความสามารถตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน รวมไปถึงการมีกลยุทธ์ และเทคนิคการสรรหา-คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ได้

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องสร้างและพัฒนา นักสรรหา (Recruiter) ให้มีความสามารถและศักยภาพในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เพื่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสรรหาและคัดเลือก รวมไปถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดให้มีผู้สมัคร และรักษาบุคลากรที่คัดเลือกเข้ามา ให้อยู่ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและแนวคิด การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้แนวทางการคัดเลือกช่องทาง-แหล่งสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  • เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ และการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
หลักสูตร 3 ชั่วโมง
รูปแบบการอบรม :    One on One Coaching แบบ Online (Zoom) (จบหลักสูตรภายใน 1 ครั้ง : 3 ชั่วโมง)
หัวข้ออบรม : แนวคิด-กระบวนการสรรหาและคัดเลือก สำหรับนักสรรหามืออาชีพยุคใหม่กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรยุคใหม่เทคนิคการเลือกเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
วิธีการอบรม
85% บรรยาย
15% กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรม เข้าใจ กระบวนการและแนวคิด การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณา ค้นหาช่องทางการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  • ผู้เข้าอบรมรู้หลักการ และมีทักษะการสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร