อาจารย์และสถาบัน

ดร.ภูษิต เก็จมยูร

Senior Business Consultant

ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำด้านคุณภาพและสุขอนามัย ที่ปรึกษาพั […]

นพพร สอนสม

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบ […]

วราพันธ์ คำวงศ์ษา

Senior Business Consultant

เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรมนุษย์

สิรินภรณ์ ลิ้มวงศ์

Healthcare Supply Chain Consultant

มีประสบการณ์ด้านจัดการ Supply Chain ในทุกภาคธุรกิจโดยเฉ […]

ไกรสร เก่งสกุล

Senior Business Consultant

ที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำ ผู้บริหารโรงพยาบาล และสถานประกอบก […]

รศ.(พิศษ)ดร.ตฤณ วงษ์ขันธ์

อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / KMCC THAILAND GROUP

ที่ปรึกษาธุรกิจและการจัดการ การสร้างยอดขายและขยายการตลา […]

บุญสิตา ดวงจินดา

โปรแคร์ @เซิร์ฟมาร์ท

ผู้ให้การอบรมด้านงานบริการทำความสะอาด