Professors

ดร.ทัชชกรภ์ นิ่มสกุลธำรง

อาจารย์สถาบันพรอวิเด้นซ์ เอดดูเคชั่นกรุ๊ป

Providence Education Group ได้ยึดในปณิธานอันแน่วแน่และมั่นคงในการเป็นผู้เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ให้ได้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ และโอกาสในการได้ไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งการฝึกงานในวิชาชีพต่างๆในต่างประเทศ ประกอบกับความยาวนานของความเชี่ยวชาญในด้านภาษา รวมทั้งนวตกรรมต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองได้ ความมุ่งมั่นเพื่อการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดี ให้กลับมาสู่ถิ่นฐาน ผืนแผ่นดินไทย เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคน

อ.วรวุฒิ โตมอญ

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในพลังงานทางเลือก

ยศพิชา คชาชีวะ (อ.ป๊อป)

อาจารย์สอนทำอาหาร และวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องโภชนาการ อาหารไทย

ผู้จัดการสถาบันแม่บ้านทันสมัย บรรณาธิการสำนักพิมพ์แม่บ้านทันสมัย นักเขียน อาจารย์สอนทำอาหาร และวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องโภชนาการ อาหารไทย ให้หลายสถาบัน ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย (www.fbctjob.com)

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 บริหารงานโดยคุณศิริวรรณ ทองอำไพ จากประสบการณ์ในการทำอาชีพเสริมสวยมากว่า 20 ปี

รัตนา ทิมวัฒน์(รัตโตะ)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษา JCS เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ออกวีซ่านักเรียนให้นักเรียนชาวต่างประเทศ) โรงเรียนสอนภาษา JCS เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ออกวีซ่านักเรียนให้นักเรียนชาวต่างประเทศ) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ PRADYA BIZ 118/124 ลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ We are an accredited school by the Ministry of Education and offer private and small classes in Japanese, Chinese, English and Thai. We are able to provide students with a Thai educational VISA so that you may extend […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แพรศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ

ดร.ภูษิต เก็จมยูร

Senior Business Consultant

ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำด้านคุณภาพและสุขอนามัย ที่ปรึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์เพื่อองค์กร

นพพร สอนสม

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบและบริหารงานฝึกอบรมออนไลน์

English EN Thai TH