GBAC 101 (GB-06) 20 Elements

GBAC 101 (GB-06) 20 Elements

สถานะ
ยังไม่ได้สมัคร
ราคา
US$38000
เริ่มเรียน
หรือ

มาตรฐานรับรองอาคาร GBAC Star Facility

GBAC STAR ™ คือการรับรองมาตรฐานสำหรับอาคาร ด้านการทำความสะอาดเพื่อการป้องกันการระบาด การจัดการ และการฟื้นฟูอาคารสถานที่จากภาวะการแพร่กระจายของเชื้อ โควิด-19 และอันตรายทางชีวภาพ

GBAC STAR Accreditation คือการรับรองสถานะว่าสถานที่แห่งนั้นรู้วิธีและมีความพร้อมในการเตรียมการป้องกัน การรับมือและการฟื้นฟูจากการระบาดของโรคติดเชื้อและสถานการณ์อันตรายทางชีวภาพ เช่น โควิด-19

GBAC STAR เป็นมาตรฐานเดียวที่ให้การรับรอง ซึ่งหมายความว่าสถานที่มี :
• จัดตั้งและบำรุงรักษาโครงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเช่น โคโรนาสายพันธ์ใหม่ โควิด-19
• ระเบียบการทำความสะอาดเทคนิคการฆ่าเชื้อโรคและแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อต่อสู้กับอันตรายทางชีวภาพและโรคติดเชื้อ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดที่มีข้อมูลสูงซึ่งได้รับการฝึกอบรมสำหรับการระบาดและการเตรียมและรับมือกับโรคติดเชื้อ

GBAC ย่อมาจาก“ Global Biorisk Advisory Council” และเป็นหน่วยงานพิเศษของ ISSA ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association)
คำว่า“ STAR” ได้รับการคัดเลือกสำหรับการรับรองระบบบริหารอาคารเนื่องจากโปรแกรม GBAC STAR ต้องการอาคารสถานที่เพื่อให้บรรลุมาตราการที่สูงขึ้นเพื่อให้พื้นที่ของพวกเขาสะอาดและปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้พื้นที่

หลักการและความสำคัญ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้มีโรคติดต่อระบาดในลักษณะของการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรือSARS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาได้มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาบนโลกคือโควิด 19 ซึ่งทำให้มีคนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากมายในหลายประเทศ อันเกิดจากการติดเชื้อต่อกัน ดังนั้นในช่วงหลายปีหลังมานี้ได้มีการเตรียมการในการรับมือในระดับทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
หนึ่งในทีมงานที่ทำการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องก็คือทีมงาน GBAC – Global Biorisk Advisory Council ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญซึ่งสั่งสมประสบการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อทางชีวภาพมาอย่างยาวนาน โครงการดังกล่าวทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของบุคคลและอาคารสถานที่ โดยหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลกำกับของสมาคมผู้ประกอบการด้านการทำความสะอาดอาคารโลกหรือ ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association

ISSA ได้จัดทำระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่ชื่อว่า GBAC STAR ขึ้นโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

  1. GBAC Star Facility เป็นการรับรองมาตรฐานสำหรับอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าอาคารสถานที่ดังกล่าวมีวิธีการขั้นตอนการทำงานและการดูแลสถานที่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ
  2. GBAC Star Service ซึ่งมีไว้รับรองบริษัทผู้ให้บริการด้านงานทำความสะอาด เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวให้บริการและปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยด้านชีวภาพในระดับสากล
    จากการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยทีมงานและองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผลให้มาตรฐานรับรองดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยทั่วไป
    สำหรับประเทศไทยรายได้ที่มาจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลัก ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19พบว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก

วัตถุประสงค์
กรณีที่ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ นอกเหนือจากมาตรฐานรับรองกำลังความปลอดภัยที่มีอยู่ในประเทศตัวอย่างเช่น SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองที่ได้การยอมรับในท้องถิ่นเป็นอย่างดีแล้วนั้นมาตรฐาน GBAC Star Facility จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวนี้เป็นที่ยอมรับในสากลโดยทั่วไป และมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GBAC Star Facility แล้วมากมายทั่วโลก
เพื่อทำให้อาคารสถานที่ของผู้ประกอบการต่างๆเช่นโรงแรม สถานที่พักอาศัย และสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการยอมรับมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวและที่ผู้เข้ามาใช้บริการในอาคารสถานที่นั้น สำหรับในประเทศไทยบริษัท เอสอีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะของตัวแทนของ ISSA มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จึงเปิดให้บริการกับสถานประกอบการที่สนใจในการขึ้นทะเบียนการรับรองมาตรฐาน GBAC Star Facility ทั้งนี้ทาง บริษัทจะเป็นผู้ดูแลให้ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาในการวางระบบ จนถึงนำพาการดำเนินการไปสู่การได้รับ Accredit จาก GBAC ทั้งนี้กรอบเวลาในการไปถึงจุดที่ได้รับการรับรองจะขึ้นอยู่กับระบบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ หากสถานประกอบการมีมาตราฐานและการทำงานเป็นระบบอยู่แล้วก็จะสามารถทำให้ได้รับการรับรองได้โดยไม่ยาก

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

  1. สถานประกอบการมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้บริการสถานที่อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยว
  2. หลังจากสถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน GBAC Star Facility สามารถประชาสัมพันธ์ไปในต่างประเทศเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
  3. เนื่องจากมาตรฐาน GBAC เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจึงคาดว่าสถานประกอบการที่รับการรับรองแล้วจะมีผู้เค้าพักและใช้บริการของสถานที่มากยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศและผู้ประกอบการนั้นๆ อันเป็นการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับไมโครและแม็คโคร
  4. ตราเครื่องหมายรับรองมาตราฐาน GBAC Star Facility สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดที่ดียิ่งขึ้นในการประชาสัมพันธ์ไปสู่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นทางได้โดยตรง

รายละเอียดต่างๆ
โปรแกรม GBAC STAR เป็นอย่างไรบ้าง?
โปรแกรมการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR เป็นระบบเชิงประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถานที่ต่างๆสร้างระบบการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานและอาคาร โปรแกรมนี้อาศัยการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของ GBAC ซึ่งจะสอนถึงมาตราการที่เหมาะสม เทคนิคการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้องและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดสำหรับสถานการณ์อันตรายทางชีวภาพเช่น โควิด-19

อาคารที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน GBAC STAR ที่สมบูรณ์สามารถแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานขั้นตอนและระบบที่ถูกต้องเพื่อเตรียมรับมือและพร้อมทั้งฟื้นฟูจากการระบาดอย่างรุนแรง

โปรแกรมการรับรองมาตราฐาน GBAC STAR มีองค์ประกอบของโปรแกรมอยู่ 20 รายการ แต่ละองค์ประกอบมีเกณฑ์ประสิทธิภาพและแนวทางที่เฉพาะเจาะจง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบ “รายการตรวจสอบการประเมินความพร้อมและคำแนะนำสำหรับการรับรองความสำเร็จ (The Readiness Assessment Checklist and the Recommendations for a Successful Accreditation)” ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการสมัคร

โปรแกรมการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR เป็นไปตามหลักการของระบบการจัดการคุณภาพและมีความคล้ายคลึงกับโปรแกรมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ISO 9001, ISO 45001 และ ISO 35001 แต่จะเน้นไปในด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของการเป็นอาคารสถานที่ ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR คืออะไร?
โปรแกรมการรับรอง GBAC STAR เป็นการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามว่าสถานที่ของคุณมีความสะอาดและความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น
ด้วย GBAC STAR ทำให้มั่นใจได้ว่าอาคารสถานที่ และสถานประกอบการของคุณ:
– รักษาระเบียบการทำความสะอาดที่เข้มงวดสำหรับโรคติดเชื้อ
– ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อ จำกัด ผลกระทบของการระบาดในอนาคต
– ปกป้องผู้อยู่อาศัยในอาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
– เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่เกิดขึ้นประจำในที่ทำงานหรือสถานที่ของคุณ
ด้วย GBAC STAR พนักงานทำความสะอาดของคุณ:
– ได้รับข้อมูลอย่างสูงสำหรับการตอบสนองของโรคติดเชื้อ
– มีอำนาจในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
– ฝึกฝนให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากโรค
– นำคุณค่าสู่ชุมชนและมีส่วนร่วมในการสาธารณสุข
ด้วย GBAC STAR ลูกค้าของคุณ:
– เห็นถึงการรับประกันว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสูงสุด
– ให้ไว้วางใจในการสร้างความสะอาดและความปลอดภัย
– มีมั่นใจในการเข้าออกภายในอาคาร
– อุ่นใจได้ว่าการทำความสะอาดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

มองหาโลโก้ GBAC STAR กันทำไม

เมื่อคุณเข้าสู่อาคารสถานที่ที่ได้รับการรับรอง GBAC STAR นั่นคือความสบายใจที่คุณอาจ มองไม่เห็น ซึ่งผิดกับบางที่ เช่นบางอาคารที่อาจดูสะอาดและมีกลิ่นหอม แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้นได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง

ตรา GBAC STAR สงวนไว้สำหรับอาคารสถานที่ที่ดูแลรักษามาตราการที่เหมาะสมในการทำความสะอาดและระบุว่าพื้นที่นั้นได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานที่สูง

เมื่อคุณเห็นตราประทับ GBAC STAR คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสถานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความไว้วางใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสถานที่นั้นๆ ในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย

GBAC STAR สามารถรับรองอาคาร ประเภทใดได้บ้าง
GBAC STAR ได้รับการออกแบบสำหรับสถานที่หรือองค์กรทุกขนาดรวมถึง: สนามกีฬาและสนามกีฬา, เดย์แคร์, คลินิกสัตวแพทย์, ศูนย์การประชุม, สโมสรกีฬาและฟิตเนส, ร้านอาหาร, โบสถ์และอาคารทางศาสนา, พื้นที่ค้าปลีก, โรงเรียน, โรงแรม, ร้านขายของชำ, สำนักงานพาณิชย์, สถานดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ, สปา, สำนักงานแพทย์

หรือเรียกว่าอาคารทุกประเภท สามารถเข้ารับการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR Facility ได้ การรับรองนี้มีไว้สำหรับตัวอาคารและสถานที่ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจในท้องถิ่นที่เล็ก จนถึงเวทีหรือคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่มาก

สถานที่จะขอการรับรอง GBAC STAR อย่างไร
อันดับแรกนำอาคารของท่าน ขึ้นทะเบียนเข้าโปรแกรมการรับรองระบบงาน GBAC STAR โปรแกรมนี้ช่วยให้สถานประกอบการกำหนดแนวทางที่เป็นระบบในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคติดเชื้อ ในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์อาคารจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการปฏิบัติตามองค์ประกอบ 20 ประการของโปรแกรม สมาชิกคณะกรรมการ GBAC ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบทั้งหมดและพิจารณาการรับรองระบบงาน GBAC STAR ของอาคารนั้นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ISSA World Wide Cleaning Service Association

เป็นสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาด ที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2466 ในนามของ ISSA-International Sanitary Supplier Association และเปลี่ยนเป็น ISSA – The Worldwide Cleaning Industry Association ในปีพ.ศ.2548

มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก มากกว่า 6,000 บริษัท แบ่งออกเป็น 85 กลุ่มตามประเภทธุรกิจสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Illinois, USA มีสาขาในต่างประเทศ ตามเมืองใหญ่เช่น Amsterdam, UK, Mexico และ Shanghai

นอกเหนือจากเครือข่ายทางธุรกิจ ที่ให้การยอมรับใน ISSA แล้ว ISSA ยังตั้งพันธกิจที่จะประชาสัมพันธ์และยกระดับมาตราฐาน โดยจัดสร้างและส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือทางธุรกิจ ใช้สื่อทางด้านการสอน และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ CITS, CIMS, GBAC และ อื่นๆ

GLOBAL BIORISK ADVISORY COUNCIL – GBAC

เป็นหน่วยงานพิเศษของ ISSA ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association) 

SEA Consulting คือใคร ทำหน้าที่อย่างไร

ในประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) เป็นสมาชิกของ ISSA มายาวนานกว่า 10 ปี ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เชี่ยวชาญในมาตราฐาน GBAC แต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอสอีเอ คอนซัลติ้ง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานและสถานประกอบการที่สนใจ ใน GBAC Star Accreditation โดย บริษัทจะเป็นผู้รับขึ้นทะเบียน ให้การอบรม ดำเนินการในรวบรวมหลักฐาน เข้าทำการตรวจสอบขั้นต้น ดำเนินการจัดการการตรวจสอบ และบริหารผู้ตรวจสอบ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้ว เราจะจัดส่งเอกสารให้ Global Biorisk Advisory Counsel พิจารณาอนุมัติ และออกตรารับรองให้กับสถานประกอบการ อันเป็นการทำให้สถานประกอบการของท่านเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการคัดเลือกหากจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพราะเครื่องหมาย GBAC Star Facility ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความมั่นใจในความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วจากทั่วทุกมุมโลก

หลักสูตร (เนื้อหา)

ขยายรายการทั้งหมด
GB-06_Master-Element-1 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-2 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-3 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-4 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-5 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-6 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-7 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-8 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-9 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-10 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-11 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-12 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-13 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-14 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-15 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-16 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-17 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-18 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
GB-06_Master-Element-19 2หัวข้อ
ขยายรายการ
บทเรียน เนื้อหา
0%สมบูรณ์ 0/2 ขั้นตอน
1 ของ2